top of page

Happy ICSI ราคา 149,000 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 1. ค่าตรวจเลือดก่อนเริ่มโปรแกรมการรักษาคู่สามีภรรยา (Prescreening Test)  รายละ 1 ครั้ง

 2. ค่าตรวจเลือดฝ่ายหญิงเพื่อติดตามผลระหว่างการกระตุ้นไข่ FSH, E2, P4, LH ชนิดละ ไม่เกิน 4 ครั้ง

 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจ ไม่เกิน 4 ครั้ง 

 4. ค่าธรรมเนียมพยาบาล  ไม่เกิน 4 ครั้ง

 5. ค่าอัลตร้าซาวด์ (Trans-vaginal Scan) ไม่เกิน 4 ครั้ง

 6. ค่ายากระตุ้นไข่ (Ovarian Stimulation Medication) ไม่เกิน 2,250 Unit  โดยไม่รวมยา PERGOVERIS กรณีมีการใช้ยาเกิน 2,250 Unit ให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 7. ค่ายากันไข่ตก ไม่เกิน  4 เข็ม (ไม่รวม DIPHERELINE หรือ ENANTONE)

 8. ค่ายาทำให้ไข่ตก 1 ครั้ง

 9. ค่าหัตถการเก็บไข่ (OPU) และกระบวนการเตรียมน้ำเชื้อ (Sperm Preparation & HA-ICSI)

 10. ค่าการเจาะเปลือกไข่ด้วยเลเซอร์ (Laser Assisted Hatching)

 11. ค่าการเจาะเซลล์หุ้มไข่และการยิงสเปิร์ม (Oocyte Denudation and Sperm Injection for ICSI)

 12. ค่าการเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงวันที่ 5 และ 6 (Embryo Culture until Day 5 / Day 6)


  *รายการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
   

 13. รายการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ 

 14. • ค่าเลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้ EmbryoScope Plus  ราคา 15,000 บาท

 15. • ค่าแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)   ตัวละ 4,000 บาท

 16. • ค่าตรวจคัดกรองโครโมโซม ตัวละ 10,000 บาท

 17. • ค่าตัดเซลล์ ครั้งละ 10,000 บาท 

 18. • ค่าย้ายตัวอ่อน : รอบสด  20,000 บาท  หรือ รอบแช่แข็ง  50,000 บาท

 19. • ตัวช่วยในการย้ายตัวอ่อน

 20. • ยาฮอร์โมนพยุงครรภ์ (หลังตรวจการตั้งครรภ์เป็นต้นไป)

 21. • ค่าธรรมเนียมแช่แข็งรายปี   2,000 บาท / ต่อตัว / ต่อปี

bottom of page