top of page

NEW STARLIGHT ICSI 206,000 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ

กระบวนการกระตุ้นไข่ 

 1. ค่าตรวจเลือด ก่อนเริ่มการรักษา สำหรับฝ่ายชาย-หญิง (Pre-Screening Test) ท่านละ 1 ครั้ง

 2. ค่าตรวจเลือดกลุ่มฮอร์โมน สำหรับฝ่ายหญิง (ไม่เกิน 4 ครั้ง)

 3. ค่าบริการทางการแพทย์ อัลตร้าซาวด์และพยาบาล (ไม่เกิน 4 ครั้ง)                            

 4. ค่ายากระตุ้นไข่ PERGOVERIS  ไม่เกิน  24 amps + Menopur ไม่เกิน  24 amps    

 5. ค่ายากันไข่ตก ( ไม่เกิน 4 เข็ม)

 6. ค่ายาทำให้ไข่ตก  1 ครั้ง                                                                            

 7. ค่าหัตถการ การเก็บไข่

 8. ค่าเจาะเปลือกไข่ด้วยเลเซอร์ (Laser Assisted Hatching)

 9. ค่าเตรียมอสุจิเพื่อกระบวนการปฏิสนธิ (Sperm Preparation)

 10. ค่าคัดเลือกอสุจิ ด้วยกระบวนการ HA-ICSI

 11. ค่าเจาะเซลล์หุ้มไข่และการยิงอสุจิ (Oocyte Denudation and Sperm Injection for ICSI)

 12. ค่าเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะวันที่ 5 และวันที่ 6 (Standard Incubator)


  *รายการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ

 13. ค่าเลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้ EmbryoScope Plus  ราคา 15,000 บาท

 14. ค่าแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)   ตัวละ 4,000 บาท

 15. ค่าตรวจคัดกรองโครโมโซม ตัวละ 10,000 บาท

 16. ค่าตัดเซลล์ ครั้งละ 10,000 บาท 

 17. ค่าย้ายตัวอ่อน : รอบสด  20,000 บาท  หรือ รอบแช่แข็ง  50,000 บาท

 18. ตัวช่วยในการย้ายตัวอ่อน

 19. ค่ายาพยุงครรภ์ หลังตรวจการตั้งครรภ์

 20. ค่าธรรมเนียมแช่แข็งรายปี   2,000 บาท / ต่อตัว / ต่อปี

bottom of page