top of page

แพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง (Oocyte Freezing) 169,000 บาท

แพ็กเกจแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing) 169,000 บาท

 

แพ็กเกจแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing) ราคา 169,000 บาท

1. ค่าตรวจเลือดก่อนเริ่มโปรแกรมการรักษา
2. ค่าตรวจเลือดเพื่อติดตามผลระหว่างการกระตุ้นไข่ 
3. ยากระตุ้นไข่ ไม่เกิน 3,000 Unit 
4. ยากันไข่ตก 
5. ยาทำให้ไข่ตก 
6. ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจ 
7. ค่าธรรมเนียมพยาบาล 
8. ค่าอัลตราซาวนด์ 
9. ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการเก็บไข่, ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
10. ค่าเก็บไข่ (OPU)
11. ค่าแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing) จำนวน ไม่เกิน 20 ใบ 
12. ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาไข่แช่แข็งรายปี (Annual Storage Fee) ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการแช่แข็ง

*แพ็กเกจ Oocyte Freezing  สามารถชำระด้วยเงินสด / โอนเงิน / บัตรเครดิต
**กรณีคนไข้ถือบัตรเครดิตของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย สามารถแบ่งชำระ 0% จำนวน 10 เดือนได้

bottom of page